2d studio

Garantie Van Zanten Kabelservice

Van Zanten Kabelservice bv is een groothandels- en kabelassemblagebedrijf.

Er worden dan ook geen draad en/of kabel, stekers, connectors, kabelschoenen e.d. als zodanig door Van Zanten Kabelservice bv gefabriceerd.

Aan onze afnemers wordt dan ook verzocht zelf, aan de hand van de eventueel door ons of direct door de fabrikant ter beschikking gestelde test- en produktgegevens maar zeker ook door eigen gebruikstests, de geschiktheid van onze producten te onderzoeken en zich, afgaande op de uitslag daarvan, daardoor te laten leiden.

De door ons geleverde elektrische kabel levert, voor zover ons bekend, bij juist gebruik geen gevaar op voor de gezondheid. Wij houden echter nauwlettend de ontwikkelingen op kabelgebied in de gaten om zoveel als mogelijk is er zeker van te blijven dat de producten, die wij bij onze leveranciers betrekken en aan onze afnemers leveren, zodanig zijn ontworpen en gefabriceerd, dat ze bij juist gebruik geen gevaar kunnen opleveren.

Het is imperatief, dat het type kabel dat door de afnemer wordt besteld, geschikt is voor het gewenste gebruik. Bijzondere zorg moet daarom toegepast worden bij kabels voor communicatie en signalering, daar deze doorgaans niet geschikt zijn voor gebruik op netspanning. Van Zanten Kabelservice bv zal U graag van advies dienen dienaangaande.

De door Van Zanten Kabelservice bv geleverde producten dienen uitsluitend gespecificeerd en geïnstalleerd te worden door of onder toezicht van personen, die daarvoor over voldoende kennis en vaardigheid beschikken. Ook dienen goed vakmanschap, normen, veiligheidseisen, KEMA voorschriften e.d. voor zover van toepassing nageleefd te worden en, waar van toepassing, de door of namens de fabrikant aangegeven montage aanbevelingen zorgvuldig opgevolgd te worden.

Het verwarmen, smelten, branden of lassen aan kabels kan gevaar opleveren voor de gezondheid, het milieu en de omgeving. Gedurende het monteren en aansluiten, maar ook bij het verwerken van kabelafvallen dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden om ongewenste en hogere concentraties van dampen, vrijkomende bij verhitting van de kunststoffen en metalen, gebruikt in de kabels, te voorkomen. Dit geldt tevens ten aanzien van de materialen, gebruikt om de kabels te verbinden c.q. aan te sluiten.

De wapening van kabels, maar ook de verpakking op haspels (soms voorzien van stalen banden welke het verpakkingsmateriaal bijeen houden) kunnen gevaar opleveren en men dient dan ook altijd de nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het werken aan kabels in het algemeen.

Van Zanten Kabelservice bv verzoekt U degenen, die voor of namens Uw bedrijf met onze producten werken, in kennis te stellen van deze veiligheidsaanbevelingen. Tevens dient deze informatie ter beschikking gesteld te worden aan Uw afnemers, die zelf met onze/Uw producten gaan werken.